Featured News

รัฐบาลศรีลังกาเตรียมปรับแผน National Physical Plan 2050

รัฐบาลศรีลังกาเตรียมปรับแผน National Physical Plan 2050 ให้สอดรับกับกรอบนโยบายแห่งชาติฉบับใหม่ของศรีลังกา (National Policy Framework) ซึ่งประกาศใช้เมื่อปลายปี 2562 ภายหลังจากการเข้ารับหน้าที่ของนายโกตาเบยา ราชปักษา ประธานาธิบดีศรีลังกาคนใหม่

แผน National Physical Plan 2050 ได้รับการประกาศลงใน Government Gazette ของศรีลังกา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศในระยะ 30 ปี สาระสำคัญของแผนฯ ครอบคลุมการวางโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ตลอดจนผังเมือง สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยแผนฯ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจหลักหลายระเบียง ได้แก่

1. The East-West Development Corridor ระหว่างกรุงโคลัมโบ และเมือง Trincomalee

2. The Northern Development Corridor ระหว่างเมือง Jaffna กับ Kilinochchi

3. The Southern Development Corridor ระหว่างเมือง Galle เมือง Matara และเมือง Hambantota

4. The Eastern Development Corridor โดยให้เมือง Batticaloa เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

การปรับแผนฯ ในครั้งนี้คาดว่าจะมีประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. การพัฒนากรุงโคลัมโบ เมือง Jaffna เมือง Hambantota และเมือง Trincomalee ให้เป็นเมืองการค้า (Multi-dimensional commercial cities) ที่เชื่อมโยงกับศูนย์กลางทางการค้าระหว่างประเทศ

2. การพัฒนากรุงโคลัมโบให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินระดับโลก โดยการพัฒนา commercial and financial hub ในกรุงโคลัมโบ และพัฒนา Metro Rail System กับ Light Rail Transit (LRT) system

3. การพัฒนา C-shaped economic corridor เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือและท่าอากาศยานหลัก
นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบทางหลวง ระบบราง และระบบคมนาคมสำคัญอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาภาคการขนส่งด้วย

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนฯ ฉบับปัจจุบันเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nppd.gov.lk/


กลับหน้าหลัก