Featured News

IMF คาดการณ์เศรษฐกิจศรีลังกาขยายตัว 3.7% ในปี 2563

คณะเจ้าหน้าที่ IMF ได้ออกแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนศรีลังกา ระหว่าง 29 ม.ค. – 7 ก.พ. 2563 ระบุว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจศรีลังกาจะขยายตัวได้ 3.7% สูงกว่าอัตราการขยายตัวในปี 2562 ซึ่งอยู่ในระดับ 2.6% โดยคาดว่า เศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากเหตุก่อการร้ายในเดือน เม.ย. 2562 ได้อย่างต่อเนื่อง และภาคการผลิตและภาคการท่องเที่ยวจะเริ่มขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งหลังของปี นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อจะสูงประมาณ 4.5% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารกลางศรีลังกา

คณะเจ้าหน้าที่ IMF ยังระบุด้วยว่า ผลกระทบจากมาตรการลดภาษีของรัฐบาลศรีลังกาอาจส่งผลให้ศรีลังกาประสบภาวะขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.9% ของ GDP และเงินสำรองระหว่างประเทศลดลงต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ราว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ระบบการเงินยังคงมีเสถียรภาพในภาพรวม

อ่านแถลงข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/02/07/pr2042-sri-lanka-imf-staff-concludes-visit-to-sri-lanka


กลับหน้าหลัก